Nawigacja mobilna

The Power of Air - Pomagamy

Zapraszamy do przyłączenia się do Programu Charytatywnego The Power of AIR – pomagamy.
Zgłoś swoją kandydaturę Organizacji Pożytku Publicznego
Zgłoś kandydaturę

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Programie Charytatywnym The Power of AIR – pomagamy, organizowanym przez spółkę Venture Industries.

Wszyscy mamy świadomość, jak ulotne może być zdrowie i życie. Dzisiaj chory jest nieznajomym, jutro to może być ktoś z przyjaciół, pojutrze z rodziny. Nigdy nie wiemy, kiedy to my możemy potrzebować pomocy. Choroba, niepełnosprawność, kataklizm, wojna - to jedne ze słów, których znaczenie znamy głównie ze słyszenia. Nie chcemy tylko słyszeć – chcemy widzieć i pomóc.

Dlatego podjęliśmy decyzję o powołaniu Programu Charytatywnego The Power of AIR – pomagamy.

Pojedynczy człowiek nawet jeśli bardzo chce – nie jest w stanie wiele zdziałać, niemniej razem możemy podjąć walkę z przygnębiającą rzeczywistością Potrzebujących. Trzeba tylko Ich dostrzec i wyciągnąć rękę. I o to właśnie prosimy. Zapraszamy Państwa do wspólnego tworzenia Listy Potencjalnych Beneficjentów naszego programu. Szczegóły w Regulaminie Programu Charytatywnego The Power of AIR-pomagamy..

Od początku działalności, Venture Industries przekazuje zarówno środki pieniężne, jak i pomoc rzeczową Osobom potrzebującym, placówkom edukacyjnym i organizacjom pożytku publicznego. Do tej pory działania firmy w tej dziedzinie nie były upubliczniane.

Jako Organizator The Power of AIR-pomagamy, Venture Industries zobowiązuje się do przeznaczenia na rzecz Programu Charytatywnego 1 złotówki z każdego 1000 PLN obrotu na Polskim Rynku.

Jeszcze raz zapraszamy Państwa do przyłączenia się do The Power of AIR - pomagamy.

POMÓŻCIE NAM POMAGAĆ
Venture Industries

BENEFICJENCI Programu The Power of AIR - POMAGAMY

 

Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy
Dziecku i Rodzinie HOMINI

Środki przekazane na sprzęt
rehabilitacyjny oraz specjalistyczne
leczenie Dzieci przebywających
w Domu Dziecka w Grudziądzu

Fundacja wspierająca Dzieci
z rozszczepem wargi
i podniebienia

Środki przekazane na leczenie i
rehabilitację Podopiecznego Fundacji

Fundacja RAK OFF

Środki przekazane na potrzeby
Podopiecznej Fundacji

Organizacja działająca na rzecz
dzieci i młodzieży chorych
na cukrzycę

Wsparcie na działalność dydaktyczną
prowadzoną w Placówkach oświatowych,
do których uczęszczają uczniowie
obciążeni cukrzycą

 

Fundacja ZBIERAMY RAZEM

Wsparcie finansowe na rehabilitację
i środki niezbędne do życia
dla Podopiecznej Fundacji

Fundacja ŚWIATŁO

Środki przeznaczone na bieżące
potrzeby Podopiecznego Fundacji

Fundacja DAJ MI SKRZYDŁA

Środki na upominki dla wszystkich
Uczestników XX Mistrzostw Polski
w Tańcu na Wózkach zorganizowanych
przez Centrum Tańca SWING
z Łomianek

Fundacja ZŁOTOWIANKA

Fundacja otacza opieką osoby chore,
niepełnosprawne i w ciężkiej sytuacji
życiowej oraz młode talenty.
Środki przekazane na rehabilitację
Podopiecznego Fundacji

 

 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy w roku 2019 wspierali Program Charytatywny The Power of AIR – POMAGAMY.

Jesteśmy dumni, że razem możemy odmieniać rzeczywistość Potrzebujących.

Szczególne podziękowania kierujemy do:

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PROGRAMU CHARYTATYWNEGO

The Power of AIR - Pomagamy

 

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Programu Charytatywnego The Power of AIR – Pomagamy. W dalszej części Regulaminu zwanego Programem Charytatywnym.

 

§2

Organizatorem Programu Charytatywnego jest firma Venture Industries Sp. z o.o. , z siedzibą w Kiełpinie, przy ulicy Mokrej 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000114313, posiadająca numer NIP: 118-00-18-998, numer REGON: 006472036, o kapitale zakładowym 80.410,00 PLN, zwana dalej Organizatorem.

 

§3

3.1. Beneficjentami Akcji Charytatywnej (dalej zwany Beneficjentem) będą Organizacje Pożytku Publicznego zgodnie z Art. 3  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003
Wyjątek stanowią wszystkie jednostki organizacyjne prowadzące bezpośrednią lub pośrednią walkę z Covid-19 lub/i prowadzące pomoc dla Potrzebujących w czasie pandemii (w tym placówki Państwowe i Służba Zdrowia).
3.2. Na potrzeby Programu Charytatywnego zostanie stworzona przez Organizatora Lista Potencjalnych Beneficjentów.
3.2.1. Równocześnie Organizator udostępni adres mail (pomagamy@venture.pl) pod który Klienci i Pracownicy Venture Industries będą mogli przesyłać Kandydatury OPP:
Zgłoszenie Kandydatury musi zawierać:

  • Imię i Nazwisko Osoby zgłaszającej,
  • Firmę,
  • Opis relacji służbowych w jakich zgłaszający pozostaje z Venture Industries,
  • Dane OPP (Nazwę, KRS, krótki opis działalności, konto),
  • Oraz uzasadnienie wprowadzenia w/w organizacji na Listę Beneficjentów.

3.2.3. Organizator dopuszcza przekazanie wsparcia finansowego dla Określonej Osoby poprzez subkonto prowadzone dla tejże Osoby przez organizację znajdująca się na wykazie OPP.
W takim przypadku Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do dodatkowego podania numeru subkonta, Personaliów Beneficjenta oraz uzasadnienia wprowadzenia w/w Osoby na Listę Beneficjentów.
3.2.4. Ostateczną decyzję o wprowadzeniu/usunięciu Beneficjenta z listy podejmuje Zarząd Venture Industries.
3.2.5. Decyzję o wsparciu wybranej OPP (Osoby potrzebującej) z Listy Beneficjentów podejmuje Zarząd Venture Industries.

 

§4

Termin Programu Charytatywnego: od dnia 01.10.2017 do odwołania.

 

§5

5.1. W trakcie Programu Charytatywnego Organizator będzie przekazywał środki w kwocie:
- od każdego 1000zł obrotu zostanie przekazana 1zł.
5.2. Środkami zebranymi w ramach Programu Charytatywnego dysponuje Zarząd Venture Industries, z zastrzeżeniem, że zostaną one przekazane Beneficjentom zgodnie z §3 powyższej Umowy.
5.2.1. Zarząd Venture Industries podejmuje decyzje o terminie, kwocie wsparcia oraz wskazuje OPP (Osobę potrzebującą) z Listy Beneficjentów.

 

§6

Przekazanie wsparcia zebranego w ramach Programu Charytatywnego będzie realizowane w formie przelewu na konto bankowe OPP.

 

§7

Regulamin Programu Charytatywnego dostępny jest na stronie internetowej www.venture.pl


Venture Industries Group