Nawigacja mobilna
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type

Dyrektywa ErP

ErP - nowe wymagania minimalnej sprawności dla wentylatorów
Pobierz broszurę

Venture Industries Group

Dyrektywa ErP - cel

Unia Europejska uzgodniła pakiet dyrektyw i celów w zakresie ochrony klimatu i energii, które zawierają ambitne cele, często określane jako projekt 20-20-20.

Cele te przewidują 20% redukcji emisji CO2 i 20% wzrost efektywności energetycznej w całej UE do 2020 roku. Dodatkowo, całkowity udział energii ze źródeł odnawialnych ma wzrosnąć do 20%.

Aby osiągnąć te cele w roku 2005 została przyjęta dyrektywa 2005/32/WE - Energy-using Products Directive, która została następnie w roku 2009 przemianowana na dyrektywę 2009/125/WE- Energy-related, potocznie nazywana ekoprojektem.

Na podstawie obowiązujących wymogów, dyrektywa weryfikuje i określa minimalne wymagania oszczędności energii wielu produktów związanych z energią.

Dyrektywa ErP a wentylatory

W dniu 30 marca 2011 roku , Komisja Europejska wydała rozporządzenie (UE) NR 327/2011 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla wentylatorów napędzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW.

W przeciwieństwie do normy IEC60034-30-2008, która weszła w życiew czerwcu 2011r. i określa tylko minimalne stopnie sprawności dla silników (IE2/IE3), związana z energią dyrektywa produktowa obejmuje cały układ, w przypadku wentylatora  składającego się z silnika, wirnika oraz ewentualnie kontrolera (regulator, przetwornica częstotliwości) i ewentualnych układów przeniesienia napędu. W tym przypadku, nie ma znaczenia, czy wentylator pracuje jako wolnostojący albo jako część układu.

UE określa odpowiednie formuły, które są używane do obliczania minimalnych sprawności dla poszczególnych rodzajów wentylatorów. Obliczenia muszą uwzględniać różne zakresy mocy oraz sytuacje montażowe.

Czy wszystkie wentylatory podlegają dyrektywie ErP?

Rozporządzenie dotyczące wentylatorów nie ma zastosowania między innymi do wentylatorów:

 • napędzanych silnikami elektrycznymi o poborze mocy mniejszym niż 125W, oraz większym niż 500kW;
 • przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - wentylatory ATEX;
 • używanych przez krótki czas do celów awaryjnych;
 • przeznaczonych specjalnie do pracy w warunkach temperatury roboczej przetłaczanego gazu powyżej 100°C, oraz poniżej - 40°C;
 • przeznaczonych specjalnie do pracy w warunkach temperaturyotoczenia silnika napędowego znajdującego się poza strumieniem gazu powyżej 65°C, oraz poniżej - 40 °C;
 • przeznaczonych specjalnie do pracy przy napięciu zasilania
 • > 1000 V dla zasilania przemiennoprądowego lub > 1500 V dla zasilania stałoprądowego;
 • przeznaczonych specjalnie do pracy w warunkach narażenia na czynniki toksyczne, silnie żrące lub łatwopalne jak i w warunkach narażenia na substancje ścierne;
 • wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 stycznia 2015 r. jako za-mienniki takich samych wentylatorów stanowiących elementy produktów będących w obrocie przed dniem 1 stycznia 2013 r.;

Wymogi dotyczące sprawności energetycznej wentylatorów nie mają również zastosowania do wentylatorów przeznaczonych do pracy:

 • w sytuacji optymalnej sprawności energetycznej przy 8000 obr./min lub wyższej;
 • w zastosowaniach, w których przypadku “współczynnik charakterystyczny” wynosi ponad 1,11 (odpowiadająca całkowitemuwzrostu ciśnienia 11150 Pa);
 • jako wentylatory odpylające używane do transportu substancji niegazowych w określonych zastosowaniach związanych z proce-sami przemysłowymi;

Kiedy dyrektywa wchodzi w życie?

Etap pierwszy - 1 styczeń 2013r.
Etap drugi - 1 styczeń 2015r.

 

Szczegółowych informacji udziela Dział Handlowy oraz Dział Techniczny Venture Industries


Venture Industries Group