Nawigacja mobilna
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type

Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności ma na celu spełnienie obowiązku informacyjnego na podstawie artykułu 13 Rozporządzenia RODO Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób sklep venture.pl należący do Venture Industries Sp. z o.o. gromadzi, przetwarza oraz chroni dane osobowe użytkowników.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Venture Industries Sp. z o.o. z siedzibą
w Łomianki – Kiełpin przy ul. Mokra 27, Polska.

Dane kontaktowe Pełnomocnika ds. danych osobowych Venture Industries Sp. z o.o.:

 • Olga Piska,
 • adres e-mail: olga.piska@venture.pl,
 • adres pocztowy: ul. Mokra 27, 05-092 Łomianki – Kiełpin.

II. Dane osobowe

1. Uzyskiwanie danych osobowych

Sklep venture.pl uzyskuje dane osobowe swoich użytkowników przez ich dobrowolne zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego.

2. Dane osobowe użytkownika

Formularz zgłoszeniowy wymaga podania takich danych osobowych jak:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy i dane adresowe (jeśli dotyczy),
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne do prawidłowego działania sklepu. Jeśli użytkownik nie poda wyżej wymienionych danych, niestety nie będzie mógł korzystać ze sklepu venture.pl oraz usług marketingowych realizowanych przez portal.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Venture Industries Sp. z o.o. może wymagać od użytkownika podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Podanie przez użytkownika jego danych osobowych jest dobrowolne.

3. Udostępnianie danych osobowych użytkownika

Sklep venture.pl szanuje dane osobowe swoich użytkowników, dlatego nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych bez ich zgody. Ujawnienie danych osobowych użytkownika może nastąpić:

 • na mocy decyzji uprawnionego przepisami prawa organu,
 • w celu ochrony praw przysługujących portalowi venture.pl.
 • celem realizacji usługi płatności,
 • celem realizacji wysyłki sprzedanego towaru.

4. Czas przechowywania danych osobowych

Venture Industries Sp. z o.o. przechowuje dane osobowe użytkownika przez czas obowiązywania umowy z nim zawartej, czas archiwizowania dokumentów księgowych,
a także w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Venture Industries Sp. z o.o. przechowuje dane osobowe użytkownika dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez niego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których użytkownik może wziąć udział – Venture Industries Sp. z o.o. będzie przetwarzać dane użytkownika przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Venture Industries Sp. z o.o. będzie przechowywać dane przez okres, w którym jest zobowiązana do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych użytkownika sklepu venture.pl

Venture Industries Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe użytkownika, ponieważ jest to niezbędne do realizacji sprzedaży oraz usług marketingowych:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z venture.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności,
 • zakładania i zarządzania kontem użytkownika oraz zapewnienia obsługi jego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
 • obsługi reklamacji na venture.pl,
 • obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy),
 • kontaktowania się z użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Venture Industries Sp. z o.o. przetwarzania danych użytkownika dla celów podatkowych i rachunkowych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownik, może wycofać w dowolnym momencie kontaktując się przez formularz zgłoszeniowy. Venture Industries Sp. z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika dopóki nie wycofa zgody.

IV. Uprawnienia użytkownika wobec Venture Industries Sp. z o.o. w zakresie przetwarzania danych osobowych

Venture Industries Sp. z o.o. gwarantuje spełnienie wszystkich praw użytkownika wynikających z ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych RODO 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień tych użytkownik może skorzystać:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych,
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych.

Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Venture Industries Sp. z o.o. jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

V. Sytuacje, w których użytkownik może się sprzeciwić wobec przetwarzaniu jego danych osobowych

Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu jego danych osobowych, gdy:

 • dane osobowe użytkownika przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika – wobec przetwarzania jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f).

Użytkownik z prawa sprzeciwu może skorzystać od 25 maja 2018 roku.

VI. Logi systemowe i mechanizm cookies

 1. Sklep venture.pl gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych.
 2. Sklep venture.pl stosuje mechanizm cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer WWW zapisuje po stronie użytkownika. Używamy cookies do zapamiętywania informacji o użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści oraz obsługi logowania. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 3. Sklep venture.pl może zapisywać na komputerze użytkowników pliki cookie innych firm partnerskich (ciasteczka stron trzecich, tworzone, zarządzane i analizowane przez odrębny podmiot), które służą do poprawnego wyświetlania reklam i nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, w szczególności w opisanej poniżej reklamie behawioralnej.

Pliki ‘cookie’ wykorzystywane są przez firmy partnerskie do celów związanych z prezentacją reklam w sklepie venture.pl - w szczególności aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam behawioralnych uwzględniających zainteresowania odbiorców. Reklama behawioralna oparta jest na analizie zachowań/ ruchu użytkowników (np. aktywności na poszczególnych stronach www – przeglądanie stron i kliknięcia wykonane przez użytkowników), którzy są przypisani do odpowiednich segmentów, zapisanych w plikach ‘cookie’. Zestaw „segmentów”, z którymi łączone są dane behawioralne użytkownika można zdefiniować jako behawioralny profil reklamowy. Takie profile nie zawierają danych osobowych opierając się na zachowaniu użytkownika, nie zaś na jego tożsamości.

VII. Środki komunikacji elektronicznej

 1. Właściciel sklepu venture.pl, zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do sklepu, serwisów branżowych, publikacji elektronicznych, usług, produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje)
  i niekomercyjnych listów (np. życzenia).
 2. Prenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych publikacji wymaga podania
  w odpowiednim formularzu swojego imienia oraz adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy subskrybentów.
 3. Praktyczne rozwiązania i porady prezentowane w publikacjach elektronicznych nie są jednakowo skuteczne dla wszystkich. Przed zastosowaniem wszystkie porady i wskazówki udostępniane przez portal powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami.
 4. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji (stosowny link znajduje się w każdym z e-mailu).

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej na stronie internetowej portalu.


Venture Industries Group